Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Технически комитети

Техническият комитет е работен орган на БИС, който отговаря за определена област(и) на стандартизация. Техническите комитети по стандартизация се създават и закриват от техническите съвети за стандартизация. Работата по стандартизация се осъществява с активното съдействие на членовете и експертите от техническите комитети за стандартизация към БИС (БИС/ТК). Към момента работят активно 78 технически комитета при БИС (БИС/ТК) в различните сектори на индустрията. Областите на действие на БИС/ТК припокриват около 80 % от техническите комитети на CEN, CENELEC, ISO и IEC.

Пожаро- и взривозащита Активен

Хидравлика и пневматика Активен

Стандартизация в морското стопанство Неактивен

Цимент, вар и гипс Активен

Бетон и разтвори Активен

Битови електрически уреди Активен

Стъкло и керамика Активен

Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво Активен

Складови системи и складова техника Разпуснат

Прахова металургия Неактивен

Кожи, кожени и обувни изделия Активен

Приложения на статистическите методи Активен

Надеждност Неактивен

Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене Активен

Опазване на околната среда Активен

Архивна, библиотечна и информационна дейност Активен

Черна металургия Активен

Целулоза, хартия и картон Разпуснат

Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества Активен

Тежки цветни метали и сплави Активен

Горско стопанство и дърводобив Разпуснат

Техническа документация Неактивен

Трактори и техника за земеделието и горите Активен

Безразрушителен (неразрушаващ) контрол Активен

Боеприпаси Разпуснат

Изпитване на метали и метални конструкции Неактивен

Кари Неактивен

Метрология Активен

Допуски и сглобки. Технически измервания Разпуснат

Заваряване на материалите Активен

Кранове, телфери и съоръжения за непрекъснат транспорт на товари Активен

Селскостопански и хранителни продукти Активен

Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост Активен

Управление на качеството и оценяване на съответствието Активен

Повърхностноактивни вещества и препарати на тяхна база Разпуснат

Механични трансмисии и техните елементи Неактивен

Леки метали и техните сплави Активен

Въртящи се електрически машини Активен

Лаковобояджийски материали, покрития и лепила Активен

Семена и посадъчен материал Разпуснат

Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника Активен

Корозия и защита от корозия Активен

Хладилна и криогенна техника Активен

Текстил и облекло Активен

Хазарт Разпуснат

Земеделие Разпуснат

Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения Активен

Строителни машини Разпуснат

Електрически уредби за ниско напрежение Активен

Лични предпазни средства Активен

Твърди минерални горива Активен

Безопасност на машини и съоръжения Активен

Алармени системи Активен

Осветителна техника и електроинсталационни изделия Активен

Руди и скални материали Активен

Проектиране на строителни конструкции Активен

Информационни и комуникационни технологии Активен

Кабелни изделия Активен

Ергономия Активен

Газова инфраструктура Активен

Изолации и енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения Активен

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти Неактивен

Минерални торове и подобрители на почвата Активен

Електрохимични източници на ток Активен

Естествени скални материали и изделия Разпуснат

Асансьори и специална подемно-транспортна техника Активен

Нефтопродукти и смазочни материали Активен

Пътно дело Активен

Електромедицински апарати Разпуснат

Железопътен транспорт Активен

Ядрена енергия Активен

Електрически апарати за ниско напрежение Активен

Опаковки, целулоза, хартия и картон Активен

Въоръжение Разпуснат

Електромагнитна съвместимост Активен

Каучук Активен

Хлебопроизводство и сладкарство Разпуснат

Билки, подправки, гъби, кафе, чай и какао Разпуснат

Електроенергетика Активен

Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите Активен

Пластмаси Активен

Акустика. Шум и вибрации Активен

Водоснабдяване и канализация Активен

Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране Активен

Огнеупори Разпуснат

Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия Активен

Медицински изделия Активен

Спорт, съоръжения за спорт и свободно време Активен

Туристически дейности Активен

Хотелиерство и ресторантьорство Разпуснат

Дейности, свързани с предоставянето на допълнителни туристически услуги Разпуснат

Балнеотуризъм Разпуснат

Услуги за красота Неактивен

Опазване на културното наследство Активен

Услуги, свързани с недвижими имоти Неактивен

Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади Активен

Интелигентни транспортни системи и логистика Активен

Безопасност на детски играчки и други детски артикули Активен

Нанотехнологии Активен

Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища. Минни машини и оборудване Активен

Устойчиво строителство Активен

Сигурност на обществото и гражданите Активен

Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях Активен

Поддържане. Съдове и съоръжения под налягане. Промишлени тръбопроводи Активен

Управление на проекти, програми и портфолио Активен

Временни съоръжения за строителството Активен

Услуги за образование, обучение и преводи Активен

Експертни работни групи Активен

Прахова металургия Активен

Техническа документация Активен

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти Активен

Надеждност Активен

Механични трансмисии и техните елементи Активен

Запалки Активен

Управление на събития Разпуснат

Услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни хора Разпуснат

Изпитване на метали Активен

Управление на иновации Активен

Сигурност на обществото и гражданите Разпуснат

Естетични хирургични услуги Активен

Услуги за красота Активен

Кари Активен

Управление на проекти, програми и портфолиo Разпуснат

Криминалистични изследвания и практики Активен

Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето Разпуснат

Медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия Разпуснат

Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК Активен

Услуги и в различни сфери. Географска информатика Активен

Земни работи; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи Активен

Геотермални и водни сондажи Активен

Хипербарни камери; Механични продукти. Методология за екодизайн Активен

Методи за анализ на алергени, кинематография, кинематографични произведения, химия (органични съединения), печатна електроника, цифрово съхранение на кинематографични произведения Активен

Пестициди. Реактиви Активен

Безопасност на специални машини Активен

Технология на развлекателните дейности. Оборудване, техническо инсталиране на оборудването и машини, използвани на сцени и други площи в увеселителната/развлекателната индустрия Активен

Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн Активен

Стълби Активен

Химични дезинфектанти и антисептици; Свещи за бита Активен

Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини; Високоскоростни транспортни системи Активен

Колела и ролки. Товарни единици за комбиниран транспорт и обезопасяване на товари Активен

Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства Активен

Електростатика. Електрозаваряване Активен

Стандартизация в морското стопанство Активен

Магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук Активен

Електронни елементи и електронни устройства Активен

Силова електроника, механични конструкции за електронни съоръжения, авиационна и космическа техника Активен

Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация Активен

Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти, изработени от метал; Добавъчно производство Активен

Маркировка и идентификация, степени на защита Разпуснат

Стандарти в сектор услуги Активен

Oрганични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ. Активен

Пробки, прокатно оборудване, пломби Разпуснат

Стандарти в сектор услуги Разпуснат

Индустриално оборудване за разбъркване и смесване Активен

Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS) Активен

Хранителни добавки и диетични продукти Неактивен

Филтриране в интернет съдържание Разпуснат

Фотокатализа Активен

Строителни конструкции и елементи Активен

Авиационна и космическа техника Активен