Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Биогорива

prБДС EN ISO 17225-1 Твърди биогорива. Класове и спецификации на горива. Част 1: Общи изисквания (ISO/DIS 17225-1:2020)

Настоящ етап: Официално гласуване - от 03.12.2020 г. до 18.01.2021 г.
Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 03.11.2021 г.

Този стандарт определя класовете по качество на горивото и класификациите на твърди биогорива от необработени и обработени материали, произхождащи от:
а) горски и лесовъдни култури;
b) агрокултури и градински култури;
с) аквакултури.
Материалът, обработен по химичен начин, не може да съдържа халогенирани органични компоненти или тежки метали с нива, по-високи от типичните стойности на неупотребявани материали (виж приложение В), или по-високи от типичните стойности за мястото на произход.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 33 Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост