Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO Районни енергийни системи

Централният секретариат на ISO получи предложение от Администрацията за стандартизация на Китай – SAC (Standardization Administration of China) за създаване на нов технически комитет в областта на районните енергийни системи.

Обхват: Стандартизация на планирането, експлоатацията, поддръжката, оптимизацията и прилагането на интегрирана районна енергийна система с множество преносители на енергия. Не се включват специфични енергийни (електрически или неелектрически) технологии, информационни технологии или технологии за контрол от обхвата на други технически комитети на ISO или IEC.

Цел и обосновка на предложението Предложеният технически комитет ще създаде комплексен подход за стандартизация, използвайки „системно мислене“, за да преодолее фрагментацията сред съществуващите технически комитети на технологии или сектори, свързани с районните енергийни системи (DES). Стандартизацията на интегрираната DES ще позволи на различните мрежи да функционират и да взаимодействат помежду си по надежден и лесен за ползване начин. Например, свързването на секторите за отопление и електроенергия чрез областна енергийна инфраструктура и използване на нископотенциални енергийни източници, като отпадъчна топлина от промишлеността или безплатно охлаждане, може значително да подобри експлоатационната ефективност.

Развитието на модерни и достъпни районни енергийни системи е едно от най-евтините и най-ефективни решения за намаляване на емисиите на парникови газове и необходимостта от първични енергийни ресурси. Преходът към такива системи, съчетан с мерки за енергийна ефективност, би могъл да допринесе за до 58 % намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2), което е необходимо в енергийния сектор до 2050 г. В стратегията на ЕС за интеграция на енергийните системи се предлага да се улесни повторното използване на отпадъчна топлина от промишлени обекти и да се ускорят инвестициите в интелигентни, високоефективни, базирани на възобновяеми източници топлофикационни и охладителни мрежи.

Предложение за първоначална работна програма Съвременната районна енергийна система (DES) създава взаимодействие между производство и доставка на топлина, охлаждане, гореща вода за бита и електроенергия, като свързва множество енергоносители и потребители, с цел оптимизиране на енергийната ефективност и използване на местните ресурси в съответствие с Парижкото споразумение и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Като приоритет и водещо за програмата ще бъде разработено Ръководство за проектиране на районна енергийна система, за да се постигне съгласие по обща терминология и да се предоставят практически насоки за принципи и практики, които включват интегрирано и цялостно разглеждане. То ще предостави примери за добри практики, както и насоки за прилагане на различните районни енергийни системи, използващи технологии и подходи като комбинирано охлаждане, отопление и електроенергия (CCHP - combined cooling, heating and power), термопомпи, съхранение на енергия и децентрализирана енергия.

Потенциални заинтересовани страни Промишленост, правителство, клиенти, доставчици, изпълнители, потребители, академични институции, органи за изпитване и контрол и търговски асоциации.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 05.07.2021 г. на електронната поща на Розалина Халаджова: rozalina.haladzhova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 565.

Оригиналът на предложението може да намерите тук: